FNUF:s politiska arbete

FNUF är en partipolitiskt obunden paraplyorganisation, som jobbar för att påverka beslutsfattare i frågor som berör och ökar det nordiska samarbetet. 

Övergripande politiska målsättningar

  • Minska gränshinder mellan de nordiska länderna

  • Öka grannspråksförståelsen i Norden

  • Främja nordisk kultur

  • Öka samarbetet mellan de nordiska länderna

FNUF:s egen verksamhet

  • Varje år hålls vår- och höstmöten, där representanter från alla ungdomsförbund samlas för att diskutera och ta beslut om vår verksamhet, ställningstaganden, samarbeten och politik. Mellan vår-och höstmötena leds FNUF av arbetsutskottet tillsammans med koordinatorn.

  • FNUF har utformat ett principprogram som innehåller de värderingar vi står för och frågor vi arbetar med. Läs det här.

  • Vi går ut med uttalanden om saker FNUF anser bör förändras för att skapa ett bättre Norden. Längre ner på sidan finner du våra uttalanden.

  • Representanter från FNUF arrangerar eller deltar på politiska seminarier och workshops.

Ungdomens Nordiska Råd

Förutom att sitta i Ungdomens Nordiska Råds presidium och delta på Nordiska Rådets utskottsmöten, formulerar FNUF och våra medlemsföreningar resolutionsförslag till UNR:s årliga session, vilket är en viktig del i FNUF:s politiska arbete. Våra tidigare resolutionsförslag finner du (snart) längre ner på denna sida.

Gå in under blogg för att läsa mer om vad som händer i vår organisation.


Uttalanden

Meir grannespråk i skulen!

Språk er ikkje berre grunnleggjande for kommunikasjon, men det er avgjerande for å få kjennskap til kultur, litteratur og historie. Kjennskapen til grannespråka i Norden vert dårlegare og språklege barrierar vert større mellom landa. Konsekvensen vert ofte at folk lyt ty til andre framandspråk for å kunne snakke saman, der særleg engelsk gjer seg gjeldande mellom folk med eit skandinavisk morsmål.

Den språklege fellesskapen speler ei viktig rolle i det nordiske samarbeidet, særleg innanfor det skandinaviske språkområdet. Målet må vere å auke kjennskapen til dei andre nordiske språka og på denne måten kunne lære meir om kulturen, få tilgjenge til litteraturen og framfor alt kunne auke sin eigen mobilitet.

Gjennom informell undervisning i skolan kan ein motivere og inspirere elevar til å ta del i nordisk språk og kultur. Dette kunne skje ved i større grad å innlemme nordisk film, musikk og kultur i skoleundervisninga og opplyse om nordiske arbeids- og studiemoglegheiter i studieveiledinga.

Foreningerne Nordens Ungdomsforbund ynskjer difor at kjennskap til grannespråka og -kultur vert prioritert og at dei enkelte landa lever opp til dei nasjonale læringsplanene. Dessutan oppmodast det til at skoleklasser i Norden får ein venskapsklasse i eit annat nordisk land.

Du finder den underskrevne udtalelse fra d. 22.9.19 her.

Enklare bankoverføringar i Norden!

Overføring av pengar frå ein bank til ein annan har vorte mykje lettare dei seinare åra. Dette er ei positiv utvikling der digitaliseringa gjer kvardagen lettare. Utfordringa er at systema fungerer godt i kvart land, men mindre godt over landegrensene.

Overføring i nettbank frå ein bank til ein annan innanfor same land plar stort sett å vere gebyrfri. Overføring til andre land fører ofte til at ein lyt betale gebyr for overføringa. Summane varierer, men dette er ein ekstra treskel. I tillegg lyt ein leggje inn meir informasjon i overføringa.

Problemet kjem særleg om ein skal bu i eit anna nordisk land ein avgrensa periode, om ein vil føre over ei lita gåve eller skal dele ei rekning.

Foreningerne Nordens Ungdomsforbund ynskjer difor at overføring av pengar mellom nordiske land liknar på overføringar innanfor landegrensene og at det ikkje skal betalast gebyr for overføring av pengar mellom nordiske land.

Læs den underskrevne udtalelse fra d. 22.9.19 her.


TIDLIGERE UTTALELSER


Gör klimatet till en nordisk prioritet!

Uttalelsen ble drøftet under vårmøtet i København 15. 4.2019. Du kan læse den underskrevne udtalelse her.


Upprätthåll den nordiska passunionen!

Uttalandet antogs på FNUF:s höstmöte i Helsingfors 6.10.2018. Själva dokumentet hittar du här.


Opret en fællesnordisk informations- og optagelsesportal for uddannelser!

Ved FNUFs vårmøde i Oslo d. 18.03.2018 godkendtes en udtalelse om at oprette en fællesnordisk informations- og optagelsesportal for uddannelser. Link til selve dokumentet er her


Sexuella trakasserier ska motverkas genom de nordiska läroplanerna!

Under FNUF:s vårmöte i Oslo 18.03.2018 antogs ett uttalande om att sexuella trakasserier ska motverkas genom de nordiska läroplanerna. Länk till uttalandet i sin helhet finner du här.


Opphev geo-blokkering i Norden

SUnder FNUFs höstmöte i Aarhus den 17.9.2017 antogs ett uttalande om att upphäva geo-blocking inom Norden. Länk till uttalandet finns här.


Ett säkert Norden kräver nordisk underrättelse- och säkerhetssamarbete

Under FNUF:s höstmöte i Aarhus 17.9.2017 antogs ett uttalande om ett starkare nordiskt underrättelse- och säkerhetssamarbete. Uttalandet kan läsas här.


Marker samejubileet ved å styrke urfolks rettigheter i Norden

Uttalande om att stärka urfolks rättigheter antogs under FNUFs vårmöte 31.3.2017 i Västmannaöarna. Länk till uttalandet i sin helhet finner du här.


Tættere økonomisk samarbejde i Norden kan give plads i G20

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund antog ett uttalande under sitt höstmöte i Tallinn 17.09.2016 om Nordens roll i G20. Du kan läsa uttalandet i sin helhet här.


FNUF vil ha nordisk medborgerskap

FNUF antog ett uttalande under sitt vårmöte i Tórshavn 02.04.2016 om nordiskt medborgarskap. Här kan du läsa hela uttalandet.


Debatindlæg i Berlingske

Læs debatindlægget i Berlingske her, fra 18. januar 2016, skrevet af FNUF:s formand Iris Dager (m. fler) om truslen af grænsekontrol mod nordisk samarbejde som følge af flygtningekrisen. Indlægget findes også på svensk i den finske avis Hufvudstadsbladet og kan læses her.


Ge oss nordisk rösträtt!

Ställningstagandet antogs i Oslo 08.09.2015 i samband med UNR:s presidiemöte och kan läsas här.