FNUF är partipolitiskt obundet, men vi jobbar för att påverka beslutsfattare i frågor som berör och ökar det nordiska samarbetet. 

 

Förutom att sitta i Ungdomens Nordiska Råds presidium och delta på Nordiska Rådets utskottsmöten, har vi vanligtvis en rad politiska aktiviteter:
FNUF och dess medlemsföreningar formulerar resolutionsförslag till UNR:s årliga session och politiska uttalanden. Ibland arrangerar eller deltar vi på politiska seminarier och workshops.

För att nämna några exempel så bryr vi oss t.ex. mycket om:

  • Att minska gränshinder mellan de nordiska länderna

  • Att öka grannspråksförståelsen i Norden

  • Främjande av nordisk kultur

  • Att öka samarbetet mellan de nordiska länderna


 

Uttalanden

Om Norden vill behålla sin status som världens mest integrerade region där de rättigheter staten givit folket inte godtyckligt dras tillbaka eller missbrukas, måste de nordiska länderna ta aktiva steg för att upprätthålla passunionen.

Upprätthåll den nordiska passunionen!

Den nordiska passunionen har varit en av de mest utmärkande symbolerna för nordiskt samarbete sedan 1950-talet. Under senare tid har regelverk och verksamheter bortsett från passunionen och nordiska medborgare har tvingats framvisa pass på resor inom Norden. Förutom att bryta mot medborgares rättigheter, anser FNUF att det är en skamfläck på det etablerade samarbetet i Norden, och därför vill vi ha regler och sanktioner för de som inte följer dessa - så att passunion ska fungera, inte bara på pappret, utan även i praxis.

Det finns ett flertal exempel på nordiska medborgare som har nekats ombordstigning på sina flyg, och därmed missat dem, för att de inte framvisat pass - även om de har giltig legitimation med och enbart reser inom Norden. I Danmark accepteras endast pass och körkort som giltig legitimation, vilket gör att individer utan körkort måste uppvisa pass för att legitimera sig. Privata verksamheter men även nationella regelverk hindrar på så sätt passunionens praktiska funktion, vars syfte är att ge större rörlighet för nordiska medborgare.

Om Norden vill behålla sin status som världens mest integrerade region där de rättigheter staten givit folket inte godtyckligt dras tillbaka eller missbrukas, måste de nordiska länderna ta aktiva steg för att upprätthålla passunionen. Därför uppmanar FNUF till att regelverk som motverkar passunionens praktiska syfte evalueras och anpassas därefter. Dessutom måste verksamheter som dagligen arbetar med passunionen, som flygbolag, flygplatser, hamnkontroller m.m., informeras om medborgares rätt att resa utan pass, samt sanktioneras om de inte upprätthåller passunion.

Uttalandet antogs på FNUF:s höstmöte i Helsingfors 6.10.2018. Själva dokumentet hittar du här.

At vælge uddannelse definerer på mange måder unges fremtid og vi mener derfor, at unge skal have bedst mulig adgang til information om, hvilke uddannelsesmuligheder, der findes ikke bare i hjemlandet, men også i nabolandene

Opret en fællesnordisk informations- og optagelsesportal for uddannelser!

Ved FNUFs vårmøde i Oslo d. 18.03.2018 godkendtes en udtalelse om at oprette en fællesnordisk informations- og optagelsesportal for uddannelser. Link til selve dokumentet er her


Trots att Norden i många frågor står främst vad gäller demokrati och jämställdhet, har #metoo rörelsen visat att när det gäller sexuella trakasserier och kränkning av fysisk integritet, har vi en lång väg att gå.

Under FNUF:s vårmöte i Oslo 18.03.2018 antogs ett uttalande om att sexuella trakasserier ska motverkas genom de nordiska läroplanerna. Länk till uttalandet i sin helhet finner du här.


Geo-blokkering gjør at vi ikke kan bevege oss fritt mellom internettsider i Norden. Det hindrer utviklingen av en fellesnordisk kultur, språkforståelse og offentlighet.

Under FNUFs höstmöte i Aarhus den 17.9.2017 antogs ett uttalande om att upphäva geo-blocking inom Norden. Länk till uttalandet finns här.


Ett säkert Norden kräver nordisk underrättelse- och säkerhetssamarbete

Under FNUF:s höstmöte i Aarhus 17.9.2017 antogs ett uttalande om ett starkare nordiskt underrättelse- och säkerhetssamarbete. Uttalandet kan läsas här.


Mye har blitt forbedret i løpet av 100 år, men samene og samisk kultur er fremdeles i en utsatt stilling.

Marker samejubileet ved å styrke urfolks rettigheter i Norden

I år er det 100-årsjubileum for samenes første landsmøte i Trondheim. Jubileet feires som en markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold, men av de nordiske landene med samisk befolkning er det kun Norge som har ratifisert ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. FNUF oppfordrer Finland og Sverige til å markere jubileet ved å ratifisere konvensjonen.

Uttalande om att stärka urfolks rättigheter antogs under FNUFs vårmöte 31.3.2017 i Västmannaöarna. Länk till uttalandet i sin helhet finner du här.


En nordisk røst i G20 vil kunne påvirke fremtidige beslutninger, så de stemmer mere overens med nordiske værdier og politik.

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund antog ett uttalande under sitt höstmöte i Tallinn 17.09.2016 om Nordens roll i G20. Du kan läsa uttalandet i sin helhet här.


Å kunne flytte, studere og jobbe problemfritt i Norden vil styrke det nordiske, demokratiske samarbeid og samfunnsengasjement, samt gjøre Norden til en mer konkurransesterk spiller i en stadig mer globalisert verden.

FNUF antog ett uttalande under sitt vårmöte i Tórshavn 02.04.2016 om nordiskt medborgarskap, som handlar om att lägga ner de gränshinder som finns när man som nordisk medborgare flyttar till ett annat nordiskt land. Här kan du läsa hela uttalandet.


Vi skal stå vagt om den fri bevægelighed i Norden. Det er fundamentet for det nordiske samarbejde. Vores fællesskab skal ikke slå sprækker på grund af et midlertidigt pres på vores grænser

Læs hele debatindlægget i Berlinske her (åbnes i et nyt vindue), fra 18. januar 2016, skrevet af FNUF:s formand Iris Dager, samt præsidenten for Ungdomens Nordiske Råd, Anna Abrahamson, og Erik Carter, præsident for Nordens Centerungdoms Forbund, om truslen af grænsekontrol mod nordisk samarbejde som følge af flygtningekrisen. Indlægget findes også på svensk i den finske avis Hufvudstadsbladet og kan læses her.


Ett gränslöst Norden är en av det nordiska samarbetets huvudvisioner, men denna gränslöshet omfattar inte alla våra politiska rättigheter.

Tillsammans med Ungdomens Nordiska Råd går vi in för nordisk rösträtt, vilket skulle betyda att man kan vara med att påverka hur skattepengar används och samhället ska se ut ifall man bor i ett annat nordiskt land än det man är medborgare i. Ställningstagandet antogs i Oslo 08.09.2015 i samband med UNR:s presidiemöte och kan läsas här.