FNUF:s politiska arbete

FNUF är en partipolitiskt obunden paraplyorganisation, som jobbar för att påverka beslutsfattare i frågor som berör och ökar det nordiska samarbetet. 

Övergripande politiska målsättningar

  • Minska gränshinder mellan de nordiska länderna

  • Öka grannspråksförståelsen i Norden

  • Främja nordisk kultur

  • Öka samarbetet mellan de nordiska länderna

FNUF:s egen verksamhet

  • Varje år hålls vår- och höstmöten, där representanter från alla ungdomsförbund samlas för att diskutera och ta beslut om vår verksamhet, ställningstaganden, samarbeten och politik. Mellan vår-och höstmötena leds FNUF av arbetsutskottet tillsammans med koordinatorn.

  • FNUF har utformat ett principprogram som innehåller de värderingar vi står för och frågor vi arbetar med. Läs det här.

  • Vi går ut med uttalanden om saker FNUF anser bör förändras för att skapa ett bättre Norden. Längre ner på sidan finner du våra uttalanden.

  • Representanter från FNUF arrangerar eller deltar på politiska seminarier och workshops.

Ungdomens Nordiska Råd

Förutom att sitta i Ungdomens Nordiska Råds presidium och delta på Nordiska Rådets utskottsmöten, formulerar FNUF och våra medlemsföreningar resolutionsförslag till UNR:s årliga session, vilket är en viktig del i FNUF:s politiska arbete. Våra tidigare resolutionsförslag finner du (snart) längre ner på denna sida.

Gå in under blogg för att läsa mer om vad som händer i vår organisation.


Uttalanden

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund vill inte bara att Norden skärper sig på klimatområdet utan vi kräver att de nordiska regeringarna målriktat arbetar tillsammans för att uppnå de mål som satts för och av oss.

Gör klimatet till en nordisk prioritet!

Klimatändringar är vår tids största utmaning. Parisavtalet, FN:s globala mål, statsministrarnas deklaration från 25. januari och nu skolstrejkerna på Greta Thunbergs initiativ. Konsekvenserna är inte längre en avlägsen osäkerhet, utan en realitet som händer framför ögonen på oss, i Norden och resten av världen, i form av smältande glaciärer, skogsbränder och ständigt nya köld- och värmerekord. Akuta åtgärder är nödvändiga. Här och nu.

 

När det handlar om klimatet kan vi inte luta oss bakåt bara för att vi är närmare mål än andra länder; vi måste komma i mål, både för oss själva, men även för att visa vägen för resten av världen. Det kommer krävas ambition, och kanske en fundamental ändring av våra samhällen och mentalitet, men det kan lyckas. Det måste lyckas.

 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund vill inte bara att Norden skärper sig på klimatområdet utan vi kräver att de nordiska regeringarna målriktat arbetar tillsammans för att uppnå de mål som satts för och av oss. Vi vill att de gör en aktiv samnordisk insats på hemmaplan men även att vi använder vår gemensamma röst ut mot världen. På så sätt ska Norden ha inflytande på och push for klimatåtgärder, visa förebild, samt stödja de länder som inte har teknologin, kunskapen eller resurserna för att nå klimatmålen själva.

Du kan læse den underskrevne udtalelse her.

Om Norden vill behålla sin status som världens mest integrerade region där de rättigheter staten givit folket inte godtyckligt dras tillbaka eller missbrukas, måste de nordiska länderna ta aktiva steg för att upprätthålla passunionen.

Upprätthåll den nordiska passunionen!

Den nordiska passunionen har varit en av de mest utmärkande symbolerna för nordiskt samarbete sedan 1950-talet. Under senare tid har regelverk och verksamheter bortsett från passunionen och nordiska medborgare har tvingats framvisa pass på resor inom Norden. Förutom att bryta mot medborgares rättigheter, anser FNUF att det är en skamfläck på det etablerade samarbetet i Norden, och därför vill vi ha regler och sanktioner för de som inte följer dessa - så att passunion ska fungera, inte bara på pappret, utan även i praxis.

Det finns ett flertal exempel på nordiska medborgare som har nekats ombordstigning på sina flyg, och därmed missat dem, för att de inte framvisat pass - även om de har giltig legitimation med och enbart reser inom Norden. I Danmark accepteras endast pass och körkort som giltig legitimation, vilket gör att individer utan körkort måste uppvisa pass för att legitimera sig. Privata verksamheter men även nationella regelverk hindrar på så sätt passunionens praktiska funktion, vars syfte är att ge större rörlighet för nordiska medborgare.

Om Norden vill behålla sin status som världens mest integrerade region där de rättigheter staten givit folket inte godtyckligt dras tillbaka eller missbrukas, måste de nordiska länderna ta aktiva steg för att upprätthålla passunionen. Därför uppmanar FNUF till att regelverk som motverkar passunionens praktiska syfte evalueras och anpassas därefter. Dessutom måste verksamheter som dagligen arbetar med passunionen, som flygbolag, flygplatser, hamnkontroller m.m., informeras om medborgares rätt att resa utan pass, samt sanktioneras om de inte upprätthåller passunion.

Uttalandet antogs på FNUF:s höstmöte i Helsingfors 6.10.2018. Själva dokumentet hittar du här.

At vælge uddannelse definerer på mange måder unges fremtid og vi mener derfor, at unge skal have bedst mulig adgang til information om, hvilke uddannelsesmuligheder, der findes ikke bare i hjemlandet, men også i nabolandene

Opret en fællesnordisk informations- og optagelsesportal for uddannelser!

Ved FNUFs vårmøde i Oslo d. 18.03.2018 godkendtes en udtalelse om at oprette en fællesnordisk informations- og optagelsesportal for uddannelser. Link til selve dokumentet er her


Trots att Norden i många frågor står främst vad gäller demokrati och jämställdhet, har #metoo rörelsen visat att när det gäller sexuella trakasserier och kränkning av fysisk integritet, har vi en lång väg att gå.

Under FNUF:s vårmöte i Oslo 18.03.2018 antogs ett uttalande om att sexuella trakasserier ska motverkas genom de nordiska läroplanerna. Länk till uttalandet i sin helhet finner du här.


Geo-blokkering gjør at vi ikke kan bevege oss fritt mellom internettsider i Norden. Det hindrer utviklingen av en fellesnordisk kultur, språkforståelse og offentlighet.

Under FNUFs höstmöte i Aarhus den 17.9.2017 antogs ett uttalande om att upphäva geo-blocking inom Norden. Länk till uttalandet finns här.


Ett säkert Norden kräver nordisk underrättelse- och säkerhetssamarbete

Under FNUF:s höstmöte i Aarhus 17.9.2017 antogs ett uttalande om ett starkare nordiskt underrättelse- och säkerhetssamarbete. Uttalandet kan läsas här.


Mye har blitt forbedret i løpet av 100 år, men samene og samisk kultur er fremdeles i en utsatt stilling.

Marker samejubileet ved å styrke urfolks rettigheter i Norden

I år er det 100-årsjubileum for samenes første landsmøte i Trondheim. Jubileet feires som en markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold, men av de nordiske landene med samisk befolkning er det kun Norge som har ratifisert ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. FNUF oppfordrer Finland og Sverige til å markere jubileet ved å ratifisere konvensjonen.

Uttalande om att stärka urfolks rättigheter antogs under FNUFs vårmöte 31.3.2017 i Västmannaöarna. Länk till uttalandet i sin helhet finner du här.


En nordisk røst i G20 vil kunne påvirke fremtidige beslutninger, så de stemmer mere overens med nordiske værdier og politik.

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund antog ett uttalande under sitt höstmöte i Tallinn 17.09.2016 om Nordens roll i G20. Du kan läsa uttalandet i sin helhet här.


Å kunne flytte, studere og jobbe problemfritt i Norden vil styrke det nordiske, demokratiske samarbeid og samfunnsengasjement, samt gjøre Norden til en mer konkurransesterk spiller i en stadig mer globalisert verden.

FNUF antog ett uttalande under sitt vårmöte i Tórshavn 02.04.2016 om nordiskt medborgarskap, som handlar om att lägga ner de gränshinder som finns när man som nordisk medborgare flyttar till ett annat nordiskt land. Här kan du läsa hela uttalandet.


Vi skal stå vagt om den fri bevægelighed i Norden. Det er fundamentet for det nordiske samarbejde. Vores fællesskab skal ikke slå sprækker på grund af et midlertidigt pres på vores grænser

Læs hele debatindlægget i Berlinske her (åbnes i et nyt vindue), fra 18. januar 2016, skrevet af FNUF:s formand Iris Dager, samt præsidenten for Ungdomens Nordiske Råd, Anna Abrahamson, og Erik Carter, præsident for Nordens Centerungdoms Forbund, om truslen af grænsekontrol mod nordisk samarbejde som følge af flygtningekrisen. Indlægget findes også på svensk i den finske avis Hufvudstadsbladet og kan læses her.


Ett gränslöst Norden är en av det nordiska samarbetets huvudvisioner, men denna gränslöshet omfattar inte alla våra politiska rättigheter.

Tillsammans med Ungdomens Nordiska Råd går vi in för nordisk rösträtt, vilket skulle betyda att man kan vara med att påverka hur skattepengar används och samhället ska se ut ifall man bor i ett annat nordiskt land än det man är medborgare i. Ställningstagandet antogs i Oslo 08.09.2015 i samband med UNR:s presidiemöte och kan läsas här.