FNUF är partipolitiskt obundet, men vi jobbar för att påverka beslutsfattare i frågor som berör och ökar det nordiska samarbetet. 

 

Förutom att sitta i Ungdomens Nordiska Råds presidium och delta på Nordiska Rådets utskottsmöten, har vi vanligtvis en rad politiska aktiviteter:
FNUF och dess medlemsföreningar formulerar resolutionsförslag till UNR:s årliga session och politiska uttalanden. I bland arrangerar eller deltar vi på politiska seminarier och workshops.

För att nämna några exempel så bryr vi oss t.ex. mycket om:

  • Att minska gränshinder mellan de nordiska länderna
  • Att öka grannspråksförståelsen i Norden
  • Främjande av nordisk kultur
  • Att öka samarbetet mellan de nordiska länderna

 

Uttalanden

At vælge uddannelse definerer på mange måder unges fremtid og vi mener derfor, at unge skal have bedst mulig adgang til information om, hvilke uddannelsesmuligheder, der findes ikke bare i hjemlandet, men også i nabolandene

Opret en fællesnordisk informations- og optagelsesportal for uddannelser!

Der er stadigvæk åbenlyse grænsehindringer i Norden, som gør det sværere at studere i et andet nordisk land for dagens ungdom. Alene det at finde relevant information kan være vanskeligt, men det bliver ikke lettere af, at hvert land har sit eget optagelsessystem, som sjældent er indrettet for at gøre det lettere for statsborgere fra andre lande at søge ind. Øget mobilitet på det nordiske uddannelsesmarked kræver fællesnordiske løsninger, hvorfor FNUF Norden støtter, at der oprettes en fællesnordisk uddannelsesside. 

Den bedste måde at håndtere grænsehindringer i Norden på er ved at fatte fællesnordiske løsninger. At vælge uddannelse definerer på mange måder unges fremtid og vi mener derfor, at unge skal have bedst mulig adgang til information om, hvilke uddannelsesmuligheder, der findes ikke bare i hjemlandet, men også i nabolandene, hvor uddannelsessproget ofte er skandinavisk eller engelsk. Vordende studerende bør dog ikke bare have let og overskuelig oversigt og adgang til information om de nordiske nabolandes uddannelsesudvalg, men skal også kunne søge optagelse samme sted.

FNUF Norden og flere af de nationale FNU-organisationer har flere gange fremlagt resolutionsforslag på Ungdommens Nordisk Råds (UNR) sessioner om en fællesnordisk informations- og optagelsesportal. Det skete i både 2014 og 2016. UNR valgte på et præsidiemøde i 2017 at tage sagen videre og lægge forslaget frem for Nordisk Råd, som siden har taget den videre til behandling, til og med i Nordisk råds præsidium. Uanset status på denne behandling, ønsker FNUF med denne udtalelse at presse på for en snarlig løsning og vise sin støtte til de/det forslag, som allerede er i behandling. FNUF Norden håber, at der fattes en beslutning, som er til de unges bedste, og som ikke blot foretages på basis af omkostningsanalyser.

FNUF støtter derfor, at de nordiske landes regeringer går sammen og skaber en fællesnordisk optagelses- og informationsside med uddannelser fra hele Norden. Det skal gøre det lettere for den enkelte at få overblik over mulighederne i de nordiske nabolande og søge optagelse; noget som samtidigt vil bidrage til øget nordisk mobilitet.

Udtalelsen godkendtes ved FNUFs vårmöte i Oslo d. 18.03.2018.

Link til selve dokumentet er her. 


Trots att Norden i många frågor står främst vad gäller demokrati och jämställdhet, har #metoo rörelsen visat att när det gäller sexuella trakasserier och kränkning av fysisk integritet, har vi en lång väg att gå.

Sexuella trakasserier ska motverkas genom de nordiska läroplanerna!

Vi i FNUF Norden anser att jämlikhet är en central nordisk värdering, och detta bör få konkret plats i de nordiska läroplanerna för att minska trakasserier, och öka jämställdheten.  

Som ett resultat av #metoo-rörelsen har många kvinnor uttalat sig om sexuella trakasserier, och övergrepp. Trots att Norden i många frågor står främst vad gäller demokrati och jämställdhet, har #metoo rörelsen visat att när det gäller sexuella trakasserier och kränkning av fysisk integritet, har vi en lång väg att gå.

FNUF Norden tycker att Norden kan, och bör, visa föredöme i även denna fråga, genom att tydligt sprida medvetenhet om kroppsintegritet och sexuella trakasserier i de nordiska läroplanerna. I några av de nordiska läroplanerna finns det svagt liknande riktlinjer men FNUF Norden uppmanar att dessa förtydligas och får mer synlighet, med fokus på jämställd behandling av de olika könen. Detta är en ypperlig möjlighet för de nordiska länderna att samarbeta och lära sig av varandra. På så sätt kan vi utbilda och uppfostra de nästa generationerna till ett mer jämställt samhälle där allas kroppsintegritet respekteras.

Antogs under FNUF:s vårmöte i Oslo 18.03.2018.

Länk till dokumentet finner du här.


Geo-blokkering gjør at vi ikke kan bevege oss fritt mellom internettsider i Norden. Det hindrer utviklingen av en fellesnordisk kultur, språkforståelse og offentlighet.

Under FNUFs höstmöte i Aarhus den 17.9.2017 antogs ett uttalande om att upphäva geo-blocking inom Norden. Länk till uttalandet finns här.


Ett säkert Norden kräver nordisk underrättelse- och säkerhetssamarbete

Under FNUF:s höstmöte i Aarhus 17.9.2017 antogs ett uttalande om ett starkare nordiskt underrättelse- och säkerhetssamarbete. Uttalandet kan läsas här.


Mye har blitt forbedret i løpet av 100 år, men samene og samisk kultur er fremdeles i en utsatt stilling.

Marker samejubileet ved å styrke urfolks rettigheter i Norden

I år er det 100-årsjubileum for samenes første landsmøte i Trondheim. Jubileet feires som en markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold, men av de nordiske landene med samisk befolkning er det kun Norge som har ratifisert ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. FNUF oppfordrer Finland og Sverige til å markere jubileet ved å ratifisere konvensjonen.

Uttalande om att stärka urfolks rättigheter antogs under FNUFs vårmöte 31.3.2017 i Västmannaöarna. Länk till uttalandet i sin helhet finner du här.


En nordisk røst i G20 vil kunne påvirke fremtidige beslutninger, så de stemmer mere overens med nordiske værdier og politik.

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund antog ett uttalande under sitt höstmöte i Tallinn 17.09.2016 om Nordens roll i G20. Du kan läsa uttalandet i sin helhet här.


Å kunne flytte, studere og jobbe problemfritt i Norden vil styrke det nordiske, demokratiske samarbeid og samfunnsengasjement, samt gjøre Norden til en mer konkurransesterk spiller i en stadig mer globalisert verden.

FNUF antog ett uttalande under sitt vårmöte i Tórshavn 02.04.2016 om nordiskt medborgarskap, som handlar om att lägga ner de gränshinder som finns när man som nordisk medborgare flyttar till ett annat nordiskt land. Här kan du läsa hela uttalandet.


Vi skal stå vagt om den fri bevægelighed i Norden. Det er fundamentet for det nordiske samarbejde. Vores fællesskab skal ikke slå sprækker på grund af et midlertidigt pres på vores grænser

Læs hele debatindlægget i Berlinske her (åbnes i et nyt vindue), fra 18. januar 2016, skrevet af FNUF:s formand Iris Dager, samt præsidenten for Ungdomens Nordiske Råd, Anna Abrahamson, og Erik Carter, præsident for Nordens Centerungdoms Forbund, om truslen af grænsekontrol mod nordisk samarbejde som følge af flygtningekrisen. Indlægget findes også på svensk i den finske avis Hufvudstadsbladet og kan læses her.


Ett gränslöst Norden är en av det nordiska samarbetets huvudvisioner, men denna gränslöshet omfattar inte alla våra politiska rättigheter.

Tillsammans med Ungdomens Nordiska Råd går vi in för nordisk rösträtt, vilket skulle betyda att man kan vara med att påverka hur skattepengar används och samhället ska se ut ifall man bor i ett annat nordiskt land än det man är medborgare i. Ställningstagandet antogs i Oslo 08.09.2015 i samband med UNR:s presidiemöte och kan läsas här.